Zmluvné podmienky

Posledná aktualizácia: január 1, 2020

Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“ alebo „zmluvné podmienky“) upravujú váš zmluvný vzťah s webovou stránkou http://www.fastheroes.com (ďalej len„stránka“) prevádzkovanou Fakultou edukačnej a sociálnej politiky Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Thessaloniki, Grécko (ďalej len „Univerzita“, „my“, „náš“ vo všetkých pádoch).

Pred začatím používania stránky si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Vaša návšteva stránky a jej používanie sú podmienené vaším súhlasom s týmito podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalšie osoby, ktoré stránku navštevujú alebo ju používajú.

Vaša návšteva alebo používanie stránky znamená, že súhlasíte s týmito podmienkami a sú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou podmienok, nemáte povolený prístup na stránku.

Obsah webových stránok

Táto webová stránka a jej obsah, okrem iného hlavne informácie a animácie, ktoré obsahuje, nenahrádzajú ani nie sú určené na to, aby nahrádzali odporúčania lekára. V prípade akýchkoľvek príbuzných zdravotných problémov by ste mali vyhľadať kvalifikovaného lekára. Univerzita neposkytuje žiadnu záruku za platnosť obsahu, aj keď sa bude usilovať, aby bol obsah vždy aktualizovaný a čo najpresnejší.

Nákupy

Ak si želáte kúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom stránky (ďalej len „nákup“), môžete byť požiadaný/-á, aby ste poskytli určité informácie, ktoré sú relevantné pre váš nákup, okrem iného aj číslo vašej kreditnej karty, dátum jej exspirácie, vašu fakturačnú adresu a adresu dodania.

Vyhlasujete a garantujete, že: (i) máte zákonné právo používať danú kreditnú kartu alebo iné spôsoby platby, čo sa týka akéhokoľvek nákupu; a že (ii) údaje, ktoré nám poskytujete, sú pravdivé, správne a úplné.

Odoslaním týchto údajov nám udeľujete právo poskytnúť tieto údaje tretím stranám na účely uľahčenia dokončenia nákupu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z určitých dôvodov, ktoré okrem iného zahŕňajú: dostupnosť produktu alebo služby, chyby v popise alebo cene produktu alebo služby, chyba vo vašej objednávke alebo z iných dôvodov.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku v prípade podozrenia, že ide o podvod alebo neoprávnenú alebo nezákonnú transakciu.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Neustále aktualizujeme našu ponuku produktov, informácií a služieb na stránke. Produkty alebo služby, ktoré sú k dispozícii na našej stránke, môžu mať nesprávne uvedenú cenu, nepresný opis alebo byť nedostupné a môže sa stať, že dôjde k oneskoreniu v aktualizovaní informácií na stránke a v našich reklamách na iných webových stránkach.

Nevieme zaručiť a nezaručujeme presnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo vynechané položky bez predchádzajúceho upozornenia.

Súťaže, stávky a promo akcie

Všetky súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (pod spoločným názvom „propagačné akcie“) sprístupnené prostredníctvom stránky sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú odlišné od týchto podmienok. Ak sa zapájate do nejakých propagačných akcií, prečítajte si príslušné pravidlá, ako aj naše Zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá nejakej propagačnej akcie v rozpore s týmito podmienkami, platia pravidlá propagačnej akcie.

Obsah

Naša stránka vám umožňuje uverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, fotografie, videá alebo iné materiály („obsah“). Ste zodpovedný/-á za obsah, ktorý uverejníte na stránke, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a primeranosti.

Uverejnením nejakého obsahu na stránke nám udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejnú prezentáciu, reprodukciu a distribúciu takéhoto obsahu prostredníctvom stránky. Zachovávate si všetky práva na akýkoľvek obsah, ktorý odosielate, uverejňujete alebo zobrazujete na stránke alebo prostredníctvom nej, a ste zodpovední za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo na sprístupnenie vášho obsahu ostatným používateľom stránky, ktorí môžu tiež používať váš obsah v súlade s týmito podmienkami.

Vyhlasujete a garantujete, že: (i) obsah je váš (ste jeho majiteľom) alebo máte právo ho používať a udeľovať nám práva a licenciu podľa týchto podmienok a (ii) uverejnenie vášho obsahu na tejto stránke alebo jej prostredníctvom neporušuje žiadne práva na ochranu osobných údajov, propagačné práva, autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby.

Účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť údaje, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, bude to predstavovať porušenie podmienok, čo môže viesť k okamžitému zrušeniu vášho účtu na našej stránke.

Ste zodpovedný/-á za zabezpečenie ochrany hesla, ktoré používate na prístup na stránku, ako aj za všetky aktivity alebo kroky vykonané pod vaším heslom, nezávisle od toho, či je dané heslo spojené s našou stránkou alebo službou tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Ste povinný/-á nás okamžite informovať o každom narušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.

Ako používateľské meno nesmiete používať meno inej osoby či subjektu, alebo meno, ktoré sa podľa zákona nesmie používať, názov alebo obchodnú značku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam ďalšej osoby alebo subjektu a to bez príslušného oprávnenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo ich služby, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod správou Univerzity.

Univerzita nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi takýchto webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Univerzita nebude ručiť ani niesť zodpovednosť, priamo alebo nepriamo, za akúkoľvek škodu alebo stratu spôsobenú, alebo údajne spôsobenú v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na takýto obsah, tovar alebo služby, ktoré sú dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov navštívených webových stránok alebo služieb tretích strán.

Zrušenie účtu

Ak porušíte tieto podmienky, váš účet môžeme okamžite zrušiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Po zrušení účtu vaše právo používať stránku okamžite končí. Ak chcete svoj účet zrušiť, môžete stránku jednoducho prestať používať.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Univerzita ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, agenti, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za akékoľvek nepriame, náhodné, osobitné, následné alebo represívne škody, okrem iného vrátane straty zisku, údajov, používania, dobrej vôle alebo iných nehmotných strát vyplývajúcich z (i) vášho prístupu na stránku alebo jej používania alebo nemožnosti prístupu na ňu; (ii) akéhokoľvek správania alebo obsahu akejkoľvek tretej strany na stránke; (iii) akéhokoľvek obsahu získaného zo stránky; a (iv) neoprávneného prístupu, použitia alebo zmeny spôsobu prenosu vašich údajov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, prečinu (vrátane nedbanlivosti) alebo akejkoľvek inej zákonnej teórie bez ohľadu na to, či sme boli informovaní o možnosti takejto škody, a dokonca aj keď sa zistí, že prostriedok nápravy uvedený v tomto dokumente nenaplnil svoj základný cieľ.

Vyhlásenie

Stránku používate na vlastnú zodpovednosť. Stránka je poskytovaná na báze „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“. Stránka je poskytovaná bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných, okrem iného vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia zmluvy alebo priebehu plnenia zmluvy.

Univerzita, jej dcérske spoločnosti, pobočky a jej poskytovatelia licencie nezaručujú, že a) stránka bude fungovať nepretržite, bezpečne alebo bude dostupná v nejakom konkrétnom čase alebo mieste; b) všetky chyby alebo defekty budú opravené; c) stránka je bez vírusov alebo iných škodlivých komponentov; alebo d) výsledky používania stránky budú spĺňať vaše požiadavky.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi príslušných súdov v meste Thessaloniki (Solún) v Grécku, bez ohľadu na kolízne normy.

Ak budeme neúspešní v uplatnení akýchkoľvek práv alebo ustanovení uvedených v týchto podmienkach, nebude to považované za zrieknutie sa týchto práv. Ak bude súd považovať akékoľvek ustanovenie týchto podmienok za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok ostávajú v platnosti. Tieto podmienky predstavujú celkovú zmluvu medzi nami v súvislosti s našou stránkou a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré sme navzájom mohli mať v súvislosti s touto službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia tieto podmienky zmeniť alebo nahradiť novými. Ak je revízia dôležitá, pokúsime sa poskytnúť aspoň 30 dní vopred oznámenie o nadobudnutí účinnosti nových podmienok. Každá závažná zmena bude stanovená podľa nášho vlastného uváženia.

Ak budete pokračovať v prístupe na stránku aj po tom, čo takéto zmeny začnú byť účinné, súhlasíte s tým, že nové podmienky sú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestaňte, prosím, stránku používať.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

Súťaž Knihy príbehov – Podmienky súťaže

Usporiadateľ súťaže Knihy príbehov hrdinov FAST je Fakulta edukačnej a sociálnej politiky Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Thessaloniki, Grécko (ďalej len „usporiadateľ“) a súťaž bola zrealizovaná vďaka podpore iniciatívy Angels. Iniciatíva Angels je celosvetový projekt, ktorého cieľom je zlepšenie zdravotnej starostlivosti v oblasti liečby mozgovej príhody. Tento cieľ sa dosahuje poskytovaním pomoci pri zriaďovaní nových nemocníc, ktoré dokážu pohotovo liečiť cievne mozgové príhody, a zlepšovaním starostlivosti v existujúcich nemocniciach tohto typu. Konečným cieľom tohto projektu je, aby všetci pacienti s mozgovou príhodou mali prístup k rovnakej úrovni starostlivosti bez ohľadu na to, kde na svete sa nachádzajú. Iniciatíva Angels je iniciatívou spoločnosti Boehringer Ingelheim International GmBH a je schválená Svetovou organizáciou pre cievne mozgové príhody (WSO), Európskou organizáciou pre cievne mozgové príhody (ESO) a jej ďalšími partnermi, ktorí iniciatívu podporujú, sú Aliancia pre cievne mozgové príhody v Európe (SAFE) a spoločnosť Medtronic. Viac informácií nájdete na webovej stránke www.angels-initiative.com

Súťaž je sprístupnená obyvateľom Grécka, Portugalska, Španielska, Maďarska a Poľska, ktorí majú 18 a viac rokov, s výnimkou zamestnancov usporiadateľov a ich blízkych príbuzných a kohokoľvek iného, ​​kto je spojený s organizáciou alebo vyhodnocovaním súťaže.

Na zapojenie sa do tejto súťaže nie je potrebné zaplatiť žiadny vstupný poplatok ani urobiť nákup.

Prihlásením sa do tejto súťaže účastník potvrdzuje svoj súhlas s tým, že je viazaný týmito podmienkami suťaže.

Ako sa prihlásiť do súťaže a podrobnosti o spôsobe prihlásenia nájdete na našej facebookovej stránke na https://www.facebook.com/fastheroes/.

Jedna osoba sa môže prihlásiť iba raz. Viaceré prihlásenia od tej istej osoby budú odmietnuté.

Termín uzávierky súťaže je 30 jún 2020. Po tomto dátume už nebudú povolené žiadne ďalšie prihlásenia.

Za prihlásenia, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nebudú prijaté, neprijímame žiadnu zodpovednosť.

Pravidlá súťaže a spôsob prihlásenia: Súťaž bude propagovaná prostredníctvom príspevkov na Facebooku a Instagrame. Ak sa chcete prihlásiť do súťaže, stačí, keď nám v komentároch k príspevku poviete, akú rozprávku na dobrú noc má vaše dieťa najradšej a koho chce, aby mu ju čítal.

Výhercovia súťaže budú vyhlásení 20. júla, takže sledujte našu stránku!

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zrušiť alebo zmeniť súťaž a tieto podmienky bez predchádzajúceho upozornenia v prípade nejakej katastrofy, vojny, vojenských alebo občianskych nepokojov, Božieho zásahu alebo akéhokoľvek skutočného alebo predpokladaného porušenia akéhokoľvek platného zákona alebo nariadenia alebo iného predpisu alebo akejkoľvek inej udalosti, nad ktorou nemá usporiadateľ kontrolu. Akékoľvek zmeny v súťaži oznámi usporiadateľ prihláseným čo najskôr.

Usporiadateľ nezodpovedá za nepresné informácie týkajúce sa výhry, ktoré boli poskytnuté ktorémukoľvek prihlásenému účastníkovi treťou stranou spojenou s touto súťažou.

Výhra je nasledovná: Tlačená verzia Knihy príbehov hrdinov FAST. 

Výhra je taká, ako je uvedené, a žiadne peniaze alebo iné alternatívy nebudú ponúknuté ako náhrada. Výhry nie sú prenosné. Výhry závisia od dostupnosti a vyhradzujeme si právo nahradiť akúkoľvek cenu inou rovnocennou hodnotou bez predchádzajúceho upozornenia.

Víťazov vyberie nezávislý rozhodca menovaný usporiadateľom. 

Výhercovia budú informovaní prostredníctvom DM na Facebooku do 28 dní od dátumu uzávierky súťaže. Ak nebude možné kontaktovať výhercu alebo si nárok na výhru neuplatní do 14 dní od oznámenia o výhre, vyhradzujeme si právo zrušiť výhru pre výhercu a vybrať náhradného výhercu.

Usporiadateľ oznámi víťazovi, kedy a kde môže byť cena vyzdvihnutá alebo doručená.

Rozhodnutie usporiadateľa týkajúce sa všetkých záležitostí spojených so súťažou je konečné a nebude naň nadväzovať žiadna korešpondencia.

Prihlásením sa do tejto súťaže účastník potvrdzuje svoj súhlas s tým, že je viazaný týmito podmienkami suťaže.

Výherca súhlasí s použitím svojho mena a vyobrazenia v akomkoľvek propagačnom materiáli, ako aj s ich zápisom. Akékoľvek osobné údaje týkajúce sa výhercu alebo akéhokoľvek iného účastníka sa použijú výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a bez predchádzajúceho súhlasu účastníka nebudú poskytnuté tretej strane.

Prihlásenie do súťaže sa bude považovať za prijatie týchto podmienok súťaže.

Usporiadateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak nastanú okolnosti, nad ktorými nemá kontrolu.

POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software