Zmluvné podmienky

Posledná aktualizácia: 1 december, 2020

Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“ alebo „zmluvné podmienky“) upravujú váš zmluvný vzťah s webovou stránkou http://www.fastheroes.com (ďalej len„stránka“) prevádzkovanou Fakultou vzdelávania a sociálnych vied Macedónskej univerzity, 156 Egnatia Str., P.C. 54636, Solún, Grécko (ďalej len „Univerzita“, „my“, „náš“ vo všetkých pádoch).

Pred začatím používania stránky si pozorne prečítajte tieto zmluvné podmienky.

Vaša návšteva stránky a jej používanie sú podmienené vaším súhlasom s týmito podmienkami a ich dodržiavaním. Tieto podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, používateľov a ďalšie osoby, ktoré stránku navštevujú alebo ju používajú.

Vaša návšteva alebo používanie stránky znamená, že súhlasíte s týmito podmienkami a sú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s akoukoľvek časťou podmienok, nemáte povolený prístup na stránku.

Obsah webových stránok

Táto webová stránka a jej obsah, okrem iného hlavne informácie a animácie, ktoré obsahuje, nenahrádzajú ani nie sú určené na to, aby nahrádzali odporúčania lekára. V prípade akýchkoľvek zdravotných problémov je potrebné vyhľadať radu registrovaného lekára. Univerzita neposkytuje žiadnu záruku za platnosť obsahu, aj keď sa bude usilovať, aby bol obsah vždy aktualizovaný a čo najpresnejší.

Nákupy

Ak si želáte kúpiť akýkoľvek produkt alebo službu sprístupnenú prostredníctvom stránky (ďalej len „nákup“), môžete byť požiadaný/-á, aby ste poskytli určité informácie, ktoré sú relevantné pre váš nákup, okrem iného aj číslo vašej kreditnej karty, dátum jej exspirácie, vašu fakturačnú adresu a adresu dodania.

Vyhlasujete a garantujete, že: (i) máte zákonné právo používať danú kreditnú kartu alebo iné spôsoby platby, čo sa týka akéhokoľvek nákupu; a že (ii) údaje, ktoré nám poskytujete, sú pravdivé, správne a úplné.

Odoslaním týchto údajov nám udeľujete právo poskytnúť tieto údaje tretím stranám na účely uľahčenia dokončenia nákupu.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku z určitých dôvodov, ktoré okrem iného zahŕňajú: dostupnosť produktu alebo služby, chyby v popise alebo cene produktu alebo služby, chyba vo vašej objednávke alebo z iných dôvodov.

Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo zrušiť vašu objednávku v prípade podozrenia, že ide o podvod alebo neoprávnenú alebo nezákonnú transakciu.

Dostupnosť, chyby a nepresnosti

Neustále aktualizujeme našu ponuku produktov, informácií a služieb na stránke. Produkty alebo služby, ktoré sú k dispozícii na našej stránke, môžu mať nesprávne uvedenú cenu, nepresný opis alebo byť nedostupné a môže sa stať, že dôjde k oneskoreniu v aktualizovaní informácií na stránke a v našich reklamách na iných webových stránkach.

Nevieme zaručiť a nezaručujeme presnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií, vrátane cien, obrázkov produktov, špecifikácií, dostupnosti a služieb. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať informácie a opraviť chyby, nepresnosti alebo vynechané položky bez predchádzajúceho upozornenia.

Súťaže, stávky a promo akcie

Všetky súťaže, stávky alebo iné propagačné akcie (pod spoločným názvom „propagačné akcie“) sprístupnené prostredníctvom stránky sa môžu riadiť pravidlami, ktoré sú odlišné od týchto podmienok. Ak sa zapájate do nejakých propagačných akcií, prečítajte si príslušné pravidlá, ako aj naše Zásady ochrany osobných údajov. Ak sú pravidlá nejakej propagačnej akcie v rozpore s týmito podmienkami, platia pravidlá propagačnej akcie.

Obsah

Naša stránka vám umožňuje uverejňovať, odkazovať, ukladať, zdieľať a inak sprístupňovať určité informácie, text, grafiku, fotografie, videá alebo iné materiály („obsah“). Ste zodpovedný/-á za obsah, ktorý uverejníte na stránke, vrátane jeho zákonnosti, spoľahlivosti a primeranosti.

Uverejnením nejakého obsahu na stránke nám udeľujete právo a licenciu na používanie, úpravu, verejnú prezentáciu, reprodukciu a distribúciu takéhoto obsahu prostredníctvom stránky. Zachovávate si všetky práva na akýkoľvek obsah, ktorý odosielate, uverejňujete alebo zobrazujete na stránke alebo prostredníctvom nej, a ste zodpovední za ochranu týchto práv. Súhlasíte s tým, že táto licencia zahŕňa právo na sprístupnenie vášho obsahu ostatným používateľom stránky, ktorí môžu tiež používať váš obsah v súlade s týmito podmienkami.

Vyhlasujete a garantujete, že: (i) obsah je váš (ste jeho majiteľom) alebo máte právo ho používať a udeľovať nám práva a licenciu podľa týchto podmienok a (ii) uverejnenie vášho obsahu na tejto stránke alebo jej prostredníctvom neporušuje žiadne práva na ochranu osobných údajov, propagačné práva, autorské práva, zmluvné práva alebo akékoľvek iné práva akejkoľvek osoby.

Účty

Keď si u nás vytvoríte účet, musíte nám poskytnúť údaje, ktoré sú vždy presné, úplné a aktuálne. Ak tak neurobíte, bude to predstavovať porušenie podmienok, čo môže viesť k okamžitému zrušeniu vášho účtu na našej stránke.

Ste zodpovedný/-á za zabezpečenie ochrany hesla, ktoré používate na prístup na stránku, ako aj za všetky aktivity alebo kroky vykonané pod vaším heslom, nezávisle od toho, či je dané heslo spojené s našou stránkou alebo službou tretej strany.

Súhlasíte s tým, že svoje heslo neposkytnete žiadnej tretej strane. Ste povinný/-á nás okamžite informovať o každom narušení bezpečnosti alebo neoprávnenom použití vášho účtu.

Ako používateľské meno nesmiete používať meno inej osoby či subjektu, alebo meno, ktoré sa podľa zákona nesmie používať, názov alebo obchodnú značku, ktorá podlieha akýmkoľvek právam ďalšej osoby alebo subjektu a to bez príslušného oprávnenia, alebo meno, ktoré je inak urážlivé, vulgárne alebo obscénne.

Odkazy na iné webové stránky

Naša služba môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán alebo ich služby, ktoré nie sú vo vlastníctve alebo pod správou Univerzity.

Nemáme kontrolu a nepreberáme zodpovednosť za obsah, zásady ochrany osobných údajov alebo praktiky akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán. Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nebudeme zodpovední, priamo ani nepriamo, za akékoľvek škody alebo straty spôsobené, alebo údajne spôsobené, alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek takýto obsah, tovar alebo služby dostupné na akýchkoľvek webových stránkach alebo prostredníctvom akýchkoľvek takýchto webových stránok alebo služieb.

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov navštívených webových stránok alebo služieb tretích strán.

Zrušenie účtu

Ak porušíte tieto podmienky, váš účet môžeme okamžite zrušiť alebo pozastaviť bez predchádzajúceho upozornenia alebo vzniku akejkoľvek zodpovednosti, a to z akéhokoľvek dôvodu.

Po zrušení účtu vaše právo používať stránku okamžite končí. Ak chcete svoj účet zrušiť, môžete stránku jednoducho prestať používať.

Obmedzenie zodpovednosti za škodu

Univerzita ani jej riaditelia, zamestnanci, partneri, podporovatelia, zástupcovia, dodávatelia alebo pridružené spoločnosti v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné, špeciálne, následné alebo represívne škody, okrem iného, vrátane straty zisku, údajov, použitia, dobrého mena, alebo iné nehmotné straty vyplývajúce z (i) vášho prístupu k používaniu Služby alebo nemožnosti prístupu k používaniu Služby; (ii) akékoľvek správanie alebo obsah akejkoľvek tretej strany v Službe; (iii) akýkoľvek obsah získaný zo Služby; a (iv) neoprávnený prístup, použitie alebo zmena vašich prenosov alebo obsahu, či už na základe záruky, zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), alebo akejkoľvek inej právnej teórie, bez ohľadu na to, či sme boli alebo neboli informovaní o možnosti takéhoto poškodenia a dokonca, ak sa zistí, že opravný prostriedok uvedený v tomto dokumente zlyhal zo svojho podstatného dôvodu.

Vyhlásenie

Stránku používate na vlastnú zodpovednosť. Stránka je poskytovaná na báze „TAK, AKO JE“ a „AKO JE DOSTUPNÁ“. Stránka je poskytovaná bez záruk akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo implikovaných, okrem iného vrátane implikovaných záruk obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, neporušenia zmluvy alebo priebehu plnenia zmluvy.

Univerzita, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, partneri, podporovatelia a jej poskytovatelia licencií nezaručujú, že a) Služba bude fungovať nepretržite, bezpečne alebo bude k dispozícii v konkrétnom čase alebo mieste; b) akékoľvek chyby alebo defekty budú opravené; c) Služba neobsahuje vírusy ani iné škodlivé komponenty; alebo d) výsledky používania Služby zodpovedajú vašim požiadavkám.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia a vykladajú v súlade s právnymi predpismi príslušných súdov v meste Thessaloniki (Solún) v Grécku, bez ohľadu na kolízne normy.

Ak budeme neúspešní v uplatnení akýchkoľvek práv alebo ustanovení uvedených v týchto podmienkach, nebude to považované za zrieknutie sa týchto práv. Ak bude súd považovať akékoľvek ustanovenie týchto podmienok za neplatné alebo nevymáhateľné, zostávajúce ustanovenia týchto podmienok ostávajú v platnosti. Tieto podmienky predstavujú celkovú zmluvu medzi nami v súvislosti s našou stránkou a nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce dohody, ktoré sme navzájom mohli mať v súvislosti s touto službou.

Zmeny

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia tieto podmienky zmeniť alebo nahradiť novými. Ak je revízia dôležitá, pokúsime sa poskytnúť aspoň 30 dní vopred oznámenie o nadobudnutí účinnosti nových podmienok. Každá závažná zmena bude stanovená podľa nášho vlastného uváženia.

Ak budete pokračovať v prístupe na stránku aj po tom, čo takéto zmeny začnú byť účinné, súhlasíte s tým, že nové podmienky sú pre vás záväzné. Ak nesúhlasíte s novými podmienkami, prestaňte, prosím, stránku používať.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás kontaktovať.

X
O KAMPANI

ZOZNÁMTE SA S HRDINAMI

KAMPAŇ V AKCII 

KOMUNITA

NA SOCIÁLNEJ SIETI
<
POLOŽKA KÚPENÁ!
NEDOSTATOK MINCÍ!
NEDOSTATOK DIAMANTOV!
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software